Provozní řád DK Ďáblík

  1. Dětský klub Ďáblík (dále jen „DK“) sídlí na adrese Taussigova 1, Praha 8 – Kobylisy. Jeho provozovatelem je Osmička pro rodinu, příspěvková organizace.
  2. Děti mohou do DK přicházet a setrvávat pouze v doprovodu dospělé osoby. Tato osoba je povinna po celou dobu pobytu dítěte v DK vykonávat náležitý dozor, doprovázet ho při jeho aktivitách a předcházet případným zraněním dítěte a napadení, nebo ublížení jeho dítětem jinému dítěti.
  3. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu jeho pobytu v DK. Personál DK zajišťuje organizaci, program a odborné vedení klubu a nepřebírá odpovědnost za bezpečnost dítěte, které jeho rodič (doprovod) nechal bez dozoru.
  4. Do DK mají zákaz vstupu návštěvníci s probíhajícím onemocněním, nebo osoby, které přišli do styku s infekční chorobou. Rodiči jsou povinni řádně zvážit účast dítěte, pokud je zde jen podezření na začínající onemocnění dítěte.
  5. Každý návštěvník je povinný při první návštěvě se zapsat a podpisem v knize zároveň stvrdit své seznámení a souhlas s provozním řádem DK.
  6. Každý návštěvník DK je zodpovědný za své osobní věci. DK neodpovídá za případné majetkové škody vzniklé ztrátou, poškozením, zničením nebo krádeží.
  7. Návštěvníci DK jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a šetrně zacházet s vybavením DK. Doprovod dítěte nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem jiným návštěvníkům nebo škodu vzniklou na vybavení klubu.
  8. V DK je zakázáno kouření, používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
  9. Do DK mají zákaz vstupu návštěvníci ve špinavém nebo zapáchajícím oblečení a osoby pod vlivem návykových látek.
  10. Návštěvníci jsou povinni respektovat připomínky, pokyny a rozhodnutí personálu DK. Personál DK je oprávněn vykázat z DK osoby agresivní nebo obtěžující ostatní návštěvníky DK.