Provozní řád DK Karlík

  1. Dětský klub Karlík (dále jen „DK“) je součástí Centra volného času Karlík fungujícího Karlínské nám. 7/316, Praha 8 – Karlín (DDM hl. města Prahy). Jeho provozovatelem je Osmička pro rodinu.
  2. Děti mohou do DK Karlík přicházet a setrvávat pouze v doprovodu dospělé osoby.
  3. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu jeho pobytu v DK a v celém areálu DDM hl. města Prahy. Personál DK zajišťuje organizaci, program a odborné vedení klubu a nepřebírá odpovědnost za bezpečnost dítěte, které jeho rodič (doprovod) nechal bez dozoru.
  4. Do DK mají zákaz vstupu návštěvníci s probíhajícím onemocněním, nebo osoby, které přišli do styku s infekční chorobou.Rodiči jsou povinni řádně zvážit účast dítěte, pokud je zde jen podezření na začínající onemocnění dítěte.
  5. Každý návštěvník je povinný při první návštěvě se zapsat a podpisem v knize zároveň stvrdit své seznámení a souhlas s provozním řádem DK Karlík.
  6. Každý návštěvník DK je zodpovědný za své osobní věci. DK neodpovídá za případné majetkové škody vzniklé ztrátou, poškozením, zničením nebo krádeží.
  7. Návštěvníci DK jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a šetrně zacházet s vybavením DK. Doprovod dítěte nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem jiným návštěvníkům nebo škodu vzniklou na vybavení klubu.
  8. V DK a celém areálu DDM je zakázáno kouření, používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
  9. Do DK mají zákaz vstupu osoby pod vlivem návykových látek.